تعبیر خواب جان دادن

جابر مغربی گوید:

 اگر بیند مرده جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری می‌کردند، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و انده رسد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای جان می‌کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است. 

یوسف نبی علیه السلام گوید: 

دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد 

لوک اویتنهاو:

  • دیدن کسی که جان می‌دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می‌بینیم
  • زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث، یا یک نیابت

 آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار و جان دادن هستند، نشانا آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید. 

  • اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال جان دادن ببینید، نشانه آن است که از خطری خواهید گریخت.
  • اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می‌شوید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *