تعبیر خواب جراحت (زخم)

محمدبن سیرین گوید:

 اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

  1. ظفر یافتن (پیروزی).
  2. خیر و منفعت.
  3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

جابر مغربی گوید:

 اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد 

مرحوم مجلسی می‌گوید:

 اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • زخمی بودن: توهین، بی حرمتی
  • زخم خود را بستن: کامیابی در عشق

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است. 

برايت مى‌گويد:

 ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.

آنلی بیتون:

 اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت‌های احمقانه، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می‌دهید.

 لیلا برایت: 

اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است

 ابراهیم کرمانی: اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. 

هانس کورت می‌گوید:

 اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 زخمی کردن انگشت: زیان 

کتاب سرزمین رویاها:

  • انگشتانتان را زخم می‌کنید: مشاجره با دوستان
  • شصت شما زخمی می‌شود: منتظر ضررهای مالی باشید.

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
  • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید. منبع : سایت توعکس
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *