توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب جواهر

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌های فراوان است.
  • استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 خریدن جواهرات: بدبختی 

محمدبن سیرین گوید:

 اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: 

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می‌کند.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید جواهری می‌خرید، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 کادو گرفتن آن: اطراف شما پر از آدم‌های خائن است 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید به کسی جواهر می‌دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
  • اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می‌گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

 لوک اویتنهاو می‌گوید: 

جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد 

آنلی بیتون: 

اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است، علامت آن است که در زندگی به‌موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت. 

آنلی بیتون:

  • اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می‌دهد.
  • پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.
  • گرد آوری شده توسط سایت توعکس
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *