توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب حجامت

حضرت امام جعفر صادق فرماید

:دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است.

  1. امانت به صاحب دادن.
  2. شرط خواندن.
  3. ولایت یافتن.
  4. شادمان شدن.
  5. با پیران صحبت داشتن.
  6. سنت پیغمبر نگاه داشتن.
  7. اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود.

محمدبن سیرین گوید:

 اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر آن کس جوانی بود همین تأویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگی یابد.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند که پیری را حجامت کرد، کارش نیکو شود. اگر بیند پادشاهی را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود. اگر بیند جوانی را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند شیشه او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا طلاقش دهد.

 یوسف نبی علیه السلام گوید:

حجامت کردن شادی بود

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 به نظر مطیعی تهرانی حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می‌کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می‌کنید. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می‌کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می‌کند یا پول شما را می‌خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می‌دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می‌خورید یا متضرر می‌شوید و یا به سبب او معزول می‌گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می‌افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *