تعبیر خواب ختنه

محمد بن سيرين گويد:

 اگر بيند كسى او را ختنه كرد، دليل كه سنت به جاى آورد و نقصان كردن ختنه زيادتى مال دنيا بود.

كرمانى گويد:

 اگر مردى ختنه كرده به خواب بيند او را ختنه كردند، دليل كه از گناهان بازشوید و پاك گردد. اگر بيند كه ختنه كرده نباشد، دليل كه راه مسلمانى بازپس انداخته است و مال او بسيار شود. 

محمد بن سيرين گويد: 

اگر كسى به خواب بيند ختنه كرد، دليل كه سنتى به جاى آورد كه آن سنت او را از گناهان بازدارد.

 حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد:

ختنه كردن در خواب بر پنج وجه است.

  1. سنت به جاى آوردن
  2. فرزند
  3. نيكويى
  4. آرامش
  5. جدايى از زن.

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه به هنگام ختنه خون بيرون آمد، دليل كه بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه كند. اگر بيند چون ختنه مى‌كرد نظر به ختنه‌گاه مى‌داشت، دليل كه غم و اندوه يابد و بيم است كه در خذلان افتد.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *