توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب خرس

محمدبن سیرین گوید:

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن خرس: شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها

 آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد. 

ابن سیرین:

 اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی:

 اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید. 

لوک اویتنهاو:

 شکار خرس: ماجراجویی نکنید 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است. 

ابن سیرین:

 اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

مطیعی تهرانی:

 اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید. 

ابراهیم کرمانی:

 اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید. 

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید. 

لوک اویتنهاو:

مورد حمله خرس واقع شدن: زیان 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
  • دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

لیلا برایت:

اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، به اين معناست كه در امور عاشقانه‌ى خود شكست مى‌خوريد.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *