توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب خروس

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. بیانگر این است که شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که روی غیر عادی بودن یا شوخ طبعی تاکید می‌کنید. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

 محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

جابر مغربی گوید:

 اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد

لیلا برایت: اگر در خواب خروسى را ببينيد كه روى تخم خوابيده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زيان است. اگر خروسى را با مرغى ببينيد، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. ديدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد كه از انجام كارهاى زياد، خسته شده‌ايد.

ابن سیرین گوید:

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

جابر مغربی:

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

مطیعی تهرانی:

 گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

ابن سیرین:

  • اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.
  • اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.
  • اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

یونگ:

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.

آنلی بیتون:

دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید. 

یونگ:

 شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.

ابن سیرین:

اگر بیند که بانک خروس می‌شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند

آنلی بیتون می‌گوید:

  • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.
  • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

مطیعی تهرانی:

خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌دهد. 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.
  • دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.
  • گرد آوری شده توسط سایت توعکس
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *