تعبیر خواب خفگی

بيتون مى‌گويد:

  • اگر در خواب احساس خفگى كنيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى شده‌ايد كه باعث ناراحتى شما مى‌گردد.
  • اگر خواب ببینید نفس کسی بند می‌آید، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتی که حتمی به نظر می‌رسید با شکست مواجه خواهد شد.
  • اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی نفسش بند آمده، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست می‌خورید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب تنگی نفس: نقشه‌های شما به آن زودی که می‌خواستید عملی نخواهد شد.

 لیلا برایت:

 اگر در خواب نتوانید با بینی خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است. 

محمد بن سيرين گويد:

 اگر بيند كسى او را خفه كرد، دليل كه غمگين و مستمند شود و بعضى گويند: خفه كردن نيكى عيش است.

 برايت مى‌گويد:

  • اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى قصد خفه كردن شما را دارد، بيانگر آن است كه در كارهايتان به موفقيت مى‌رسيد.
  • اگر شخصى را در حال خفه شدن ببينيد، به اين معناست كه بايد مراقب توطئه دشمنان باشيد.

جابرمغربی گوید:

 اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *