تعبیر خواب خلط سینه

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که از بینی او خلط بیرون می‌آمد، دلیل که وامش پرداخت گردد و از غم آزاد می‌شود. 

محمدبن سیرین گوید:

  • خلط بینی دیدن، دلیل فرزند بود.
  • اگر بیند خلط بینی در لباس خود بیفتد فرزند پسر نصیب او می‌شود
  • اگر خلط و آشغال بینی آن به زمین بیفتد فرزند او دختر خواهد شد.
  • اگر خلط بینی خود را بر همسرش بیندازد بیانگر آن است که همسرش باردار گردد ولی فرزند او سقط گردد.
  • اگر درخواب ببیند که همسرش بر او خلط می‌اندازد فرزند پسر بدست خواهد آورد.
  • اگر در خواب ببیند که خلط بینی می‌خورد نشانه آن است که مال زن بخورد.
  • دیدن خلط سینه در خواب ثروتی است که در راه مشروع خرج خواهد شد و اگر در خواب دیدید در جمعی خلط گلو یا سینه خود را انداختید آن مال در راه نامشروع خرج خواهد شد.
  • اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهانت خلط بیرون آوردی، یـعـنـی از بلا و گرفتاری و رنجی که به تو می‌رسد، یا به خاطر مالی که از بین رفته است، پیش کسی شکایت خواهی کرد.

ابن سیرین:

 اگر ببیند خلط سینه سفید از گلو به جایی پاكیزه و تمیز انداخت مال را به طور صحیح و پسندیده خرج می‌کند. 

كرمانی می‌گوید:

 اگر شخص بیماری در خواب ببیند خلط سینه انداخت شفا پیدا می‌کند و اگر ببیند خلط سینه سیاه بیرون انداخت به غم و اندوه گرفتار می‌شود. 

 اگر خلط سینه خون آلود باشد مقداری از مالش تلف می‌شود اگر ببیند خلط سینه را داخل خانه انداخت مال را برای بیگانه‌ها خرج می‌کند و اگر ببیند خلط سینه را در مسجد انداخت مال را به صورتی نادرست و ناپسند برای بیگانه‌ها خرج می‌کند.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *