تعبیر خواب خیار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خیار بر سه وجه بود.

  1. پشیمانی درکار.
  2. شادی وعیش وطرب.
  3. منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.

محمدبن سیرین گوید:

خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او رغبت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می‌آورد. مثلاً دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خیار: نیک بختی در امور اداری 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن خیار گرانی بود

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن خیار در خواب، نشانه سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است.
  • اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، نشانه آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد. اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.

محمدبن سیرین گوید:

اگر ببینی از آن خیار خورده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که خیار می‌خورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می‌خوریم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می‌شویم که ما را خوشبخت می‌کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می‌شویم. 

اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می‌بریم نشاط و خرمی را به خانواده خویش منتقل می‌کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد. 

خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در فصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ. خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک شدن از غم 

اچ ميلر مى‌گويد:

اگر خواب ببينيد كه مشغول كاشتن خيار هستيد، به اين معناست كه مسئوليت سنگينى بر عهده‌ى شما قرار مى‌دهند.

گرد آوری شده توسط سایت تعبیر خواب

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *