تعبیر خواب دارو

حضرت امام جعفر صادق (ع) میفرماید:

  • هر دارویی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند
  • هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.
  • اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی. 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن خوردن دارو یا داشتن آن در هر حال خوب است
  • دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید

برايت مى‌گويد:

ديدن دارو در خواب، بيانگر آن است كه براى سود بيشتر بايد تلاش كنيد. 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.

 ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می‌کرد، دلیل که با مردم نیکویی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد

 اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد

 آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می‌خورید، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می‌خورید، نشانة آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد. 

دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.

کتاب سرزمین رویاها:

 داروی ضد اسهال می‌خورید: عاقبت بخیر خواهید شد. 

جابر مغربی:

اگر ببینی کسی به زن تو دوا و دارو داده است، یعنی زن تو فرزند دختر به دنیا می‌آورد. 

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر دیدید دارو به دیگری می‌دهید خواب شما می‌گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می‌کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید به دیگران دارو می‌دهید، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد. 

لیلا برایت:

اگر خواب ببينيد كه مشغول درست كردن دارو هستيد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. 

داروخانه محلی است که به شما راه حل‌هایی برای رهایی از دردها و ناراحتی‌ها می‌دهد.

 ديدن داروخانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. خريدن دارو از داروخانه، بيانگر آن است كه چيز مهمى را از دست مى‌دهيد. 

مطیعی تهرانی:

 خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.

گرد آوری شده توسط سایت تعبیر خواب

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *