توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب درخت

حضرت یوسف (ع):

 در مورد تعبیر درخت می‌فرمایند در ختی که میوه داشته باشد بیانگر مردی شریف و بزرگوار است. با توجه به موارد گفته شده بایستی بدانیم که در خواب چگونه درختی و چه محلی از درخت را مشاهده کرده و چه عملی روی درخت را انجام می‌دهیم به طور مثال برخی از معبرین تنه درخت را به بزرگ خاندان و شاخ و برگ درخت را به خانواده آن فرد تشبیه کرده‌اند

 اشعث کرمانی :

بریدن درخت را مبتلا شدن به بیماری سخت و یا فوت یکی از اقوام می‌داند و یا برخی دیگر از معبرین بر اساس نوع میوه‌ای که درخت می‌دهد تعابیری جداگانه بیان کرده‌اند. در گفته‌های 

مطیعی تهرانی

 • دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه‌ها خوب است.
 • درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.
 • اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است.
 • بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می‌دهند.

 امام صادق (ع) :

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است

 1. پادشاه
 2. طلا
 3. بازرگان وتاجر
 4. مرد مبارز
 5. مرد عالم
 6. مؤمن
 7. کافر
 8. عنوان
 9. خصومت وجنگ
 10. مرد منافق

معبران گفته‌اند:

دیدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.

کرمانی گوید:

 • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
 • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است
 • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند
 • برگ درختان دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین
 • اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر شود.

لوک اویتنهاو:

بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم 

یوسف نبی علیه السلام گوید: 

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود 

جابر مغربی:

اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.

 اشعث کرمانی:

 اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.

آنلی بیتون:

بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن به مقام‌های برتر است. 

لوک اویتنهاو:

 • درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته
 • از درخت افتادن: استهزا خواهید شد

جابر مغربی:

اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی عظیم افتد. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید.
 • دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده‌اند، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید سعادتمند و خرسند هستید، اندوهی به زندگیتان راه می یابد.
 • دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.

جابر مغربی:

هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

لوک اویتنهاو:

درخت خشکیده: شکست

گرد آوری شده توسط سایت تعبیر خواب

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *