توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب دشمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می‌آید و ترسی از او احساس می‌کنید شادی و شعفی است که او به شما می‌بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده‌اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • دشمن: آشتی
  • دشمن بودن با کسی: شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

 برايت مى‌گويد:

 اگر در خواب با دشمن خود ملاقات كنيد، به اين معناست كه بايد مراقب توطئه‌ى دشمنان باشيد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود.

  1. بستگی کارها
  2. غم و اندوه
  3. زیان مالی

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

 بيتون مى‌گويد:

 اگر در خواب دشمن خود را شكست دهيد، به اين معناست كه از خطرى نجات پيدا مى‌كنيد. 

اگر در خواب ببينيد كه با دشمنتان دعوا مى‌گيريد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

گرد آوری شده توسط سایت تعبیر خواب

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *