توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب زالو

محمدبن سیرین گوید:

 دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می‌مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد. 

ابراهیم کرمانی گوید: 

زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود. اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می‌مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

 جابرمغربی گوید:

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد. اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن زالو در خواب، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می‌کنند.
 • دیدن چند زالو در خواب، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است. و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش.

برايت مى‌گويد:

 ديدن زالو در خواب، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است. 

ابن سیرین:

اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. 

معبرین غربی:

 اگر در خواب دیدید که تمام بدن شما را زالو فرا گرفته بیانگر خوشحال نبودن از ظاهر یا احساس مقصر بودن در کاری را که انجام داده‌اید دارد. این خواب همچنین نشانه خرابکاری به واسطه رفتار خودتان است.

 مطیعی تهرانی: 

 • دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است. 
 • چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند.
 • اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند.
 • چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند.
 • اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید.
 • اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید.

 آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می‌اندازید، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می‌اندازید، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت.
 • اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می‌کند. به این خطا توجه کافی داشته باشید.
 • گرد آوری شده توسط سایت : wWw.2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *