توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب زخم

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.

 حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

  1. ظفر یافتن (پیروزی).
  2. خیر و منفعت.
  3. نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

جابر مغربی گوید: 

اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می‌رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد

 مرحوم مجلسی می‌گوید:

 اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • زخمی بودن: توهین، بی حرمتی
  • زخم خود را بستن: کامیابی در عشق

آنلی بیتون می‌گوید: 

دیدن زخم در خواب، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است. 

برايت مى‌گويد:

 ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.

آنلی بیتون: 

اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت‌های احمقانه، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می‌دهید. 

لیلا برایت:

 اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است

 ابراهیم کرمانی: 

اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. 

هانس کورت می‌گوید: 

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند.

 لوک اویتنهاو می‌گوید: 

زخمی کردن انگشت: زیان

کتاب سرزمین رویاها:

  • انگشتانتان را زخم می‌کنید: مشاجره با دوستان
  • شصت شما زخمی می‌شود: منتظر ضررهای مالی باشید.

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
  • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

گرد آوری شده توسط سایت : wWw.2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *