تعبیر خواب زرشک

اصفهانى گويد:

 زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. 

 اگر بیند زرشک می‌خورد، دلیل بر غم و اندوه است. 

 اگر بیند زرشک از درخت جمع می‌کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

 زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید 

جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می‌شود که خودتان آغاز می‌کنید ولی در نتیجه شما را غمگین و اندوهگین می‌کند. 

اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می‌شود اما این نعمت سبب اندوه شما می‌گردد.

گرد آوری شده توسط سایت : wWw.2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *