تعبیر خواب زمرد

  • دیدن زمرد در خواب به تنهایی مفهومی نخواهد داشت و بایستی آگاه باشید که این سنگ گرانبها چگونه خود را در رویای شما نمایان کرده است.
  • اگر در خواب دیدید که لباسی زمرد نشان به مانند خانواده سلطنتی بر تن کرده‌اید بیانگر بدست آوردن پولی فراوان است ولی این ثروت مدت زمان زیادی در اختیار شما نخواهد بود.
  • اگر شما اخیر در رابطه عشقی با کسی قرار دارید و آن فرد را با زمرد ببینید و یا او به شما زمرد هدیه دهد نشانه ثروتمند شدن آن شخص است.
  • اگر دختر جوانی در خواب زمردی پیدا کند نشانه نا امیدی و خدشه دار شدن شهرت اوست.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.

  1. فرزند.
  2. برادر.
  3. مال حلال.
  4. کنیزک خوبروی (زیبا).
  5. سخن نیکو.

هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل‌ها که گفتیم نیکوتر باشد. 

محمدبن سیرین گوید:

 زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.

 ابراهیم کرمانی گوید: 

زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد. 

بيتون مى‌گويد:

 اگر در خواب زمرد سبز ببينيد، نشانه‌ى آن است كه پولى به دست مى‌آوريد. 

خريدن زمرد در خواب، نشانه‌ى شكست در كارها است. 

معبرین غربی:

 اگر در خواب زمردی خریدید به این معنی است که در زندگی واقعی نمی‌توانید معامله خوبی را انجام دهید یا شغل شما برای شما تصمیم گیری می‌کند. 

 اگر در خواب زمردی را شکستید و یا از دست شما بر زمین افتاد نشانه از دست دادن مقداری از اموال خود در بیداری است .

گرد آوری شده توسط سایت : wWw.2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *