توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب زندان

یونگ می‌گوید:

 خواب دیدن اینکه شما در زندان هستید بیانگر این است که شما در جایی زندگی‌تان سانسور می‌شوید. شما حس می‌کنید که خلاقیت‌تان محدود می‌شود و اجازه ندارید که خود را ابراز کنید. دیدن کس دیگری در زندان در خوابتان بیانگر جنبه‌ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید.

معبرین غربی

  • دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی‌توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس راحتی کنید.
  • دیدن زندان در خواب می‌تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی‌رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می‌چرخد.

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند

  • زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.
  • اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

 لوک اویتنهاو می‌گوید 

زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن زندان در خواب، نشانه آن است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد. 

محمدبن سیرین گوید:

 اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

 اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند 

آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد. 

 فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است. 

 اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است. 

یونگ می‌گوید: 

دیدن اینکه کسی از زندان فرار می‌کند بیانگر این است که شما سر ارزش‌ها یا باور‌هاتان، سازش ‌می‌کنید.

 دیدن زندان‌بان در خوابتان بیانگر این است که شما به شیوه‌ای محدود شده‌اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری. تعبیر دیگر این است که بیانگر تمایل به کنترل دیگران است. 

خواب دیدن اینکه شما در حبس هستید بیانگر این است که شما حس می‌کنید گیر کردید یا قادر نیستید فراتر از یک نقطه‌ی خاص بروید (حرکت کنید). شاید باور‌های دمده‌تان یا طرز فکر قدیمی‌تان، جلوی پیشروی شما را می‌گیرد.

گرد آوری شده توسط سایت : wWw.2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *