تعبیر خواب ساختمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

بنا و ساختمان در خواب‌های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی. بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است. 

تعبیر خواب ساختن بنا و ساختمان

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می‌آورید.

 یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن ساختمان سازی اندکی غم بود 

نعبیر خواب بنای قدیمی

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن ساختمان‌های قدیمی و مخروبه در خواب، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید، شکست خواهید خورد.
  • دیدن ساختمان‌های کهنه و کثیف، نشانه بیماری و شکست در عشق و کار است.

تعبیر خواب بنا و ساختمان مجلل

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند هستید، علامت آن است که از خانه ای که فعلاً در آن زندگی می‌کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد.
  • دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است، نشانه عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است.
  • دیدن خانه‌های کوچک و نوساز در خواب، نشانه شادمانی و فعالیت‌های سودمند است.ژ

تعبیر خواب ساختمان نیمه کاره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 نیمه ساز: روزهای شلوغ منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *