تعبیر خواب طلسم و جادو

محمدبن سیرین گوید:

 جادویی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادویی می‌کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته‌اند: جادویی فتنه بود آن کس را که بهر او جادویی کنند. 

جابر مغربی گوید:

 جادویی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جادویی کردن در خواب بر شش وجه است.

 1. فتنه
 2. فریب
 3. مکروحیله
 4. توطئه و بد خواهی
 5. باطل و دروغ
 6. کاری که در آن اصلی نبود

جادو در خواب فتنه و دروغ است. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • جادو شدن در خواب، بدين معنا است كه بايد بيشتر مراقب باشيد تا مرتكب گناه نشويد.
 • اگر در خواب ببينيد شخصى قصد دارد شما را جادو كند اما شما مقاومت مى‌كنيد، به اين معنا است كه عده‌اى به كمك‌هاى فكرى شما احتياج دارند.

تعبیر خواب جادو کردن دیگران

آنلی بیتون:

 اگر خواب ببینید می‌کوشید دیگران را جادو کنید، نشانة آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد. 

تعبیر خواب ساحره و جادوگر

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 جادوگر: زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت

لیلا برايت مى‌گويد:

 • ديدن جادوگر در خواب، نشانه‌ى آن است كه روزهاى خوبى در انتظار شما است.
 • ديدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه‌ى ديدن دوستان قديمى است.
 • اگر خواب ببينيد كه با جادوگرى مشغول صحبت هستيد، به اين معنا است كه با اطرافيان رفتار خوبى نداريد.
 • اگر در خواب از ديدن جادوگرى، عصبانى شديد نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *