توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب میوه به

ابن سیرین:

بدان که استادان این فن در تأویل به در خواب دیدن، خلاف است. بعضی گویند: مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود، و بعضی گویند که فرزند باشد و بعضی گویند بیماری است.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 به در خواب دیدن بیماری است. خواه که به وقت و خواه بی وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیماری صعب تر است. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به رنگ سبز بود، به تأویل فرزند است و چون به غیر وقت خود بیند و به رنگ زرد بود بیماری است. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نیز همین نظر را دارند ولی عده ای دیگر معتقدند که دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی‌تواند باشد. 

تعبیر خواب مربای به

مطیعی تهرانی:

 به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و مربا و شربت تهیه می‌کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته.

 کتاب سرزمین رویاها:

  • به می‌پزید: یک زن بدنام شما را عذاب خواهد داد.
  • مربای به درست می‌کنید: طلبکاران بدنبال شما هستند.

تعبیر خواب به خوردن

کتاب سرزمین رویاها:

  • به می‌خورید: خوشبختی و سلامت
  • به های پوسیده: مشکلات بسیار در انتظار شماست.

تعبیر خواب درخت به

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • درخت به: خبرهای بسیار خوش
  • یک درخت به پراز شکوفه: لذت و شادی در انتظار شماست.
  • شما به می‌چینید: دشمنان به دنبال درگیری با شما هستند. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *