تعبیر خواب وزیدن باد

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
 • اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

امام جعفر صادق (ع) :

 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش

اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

ابراهیم کرمانی:

 باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است دران دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

تعبیر خواب باد بردن فرد

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

جابرمغربی گوید:

 • اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان‌ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.
 • اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

لیلا برایت:

 اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‌کشد، نشانه آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

 اسماعیل بن اشعث گوید:

 اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد. 

تعبیر خواب راه رفتن در جهت و خلاف باد

لیلا برایت می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما می‌وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.
 • اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‌روید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

تعبیر خواب باد طوفانی و آرام

هانس کورت می‌گوید:

 • اگر در خواب ببیند که باد به آرامى می‌وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست می‌آورید.
 • اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست می‌دهید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *