توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب پادشاه(حاکم)

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پادشاه در خواب، نشانه آن است که با تمام توان خود می‌کوشید غرور را از خود دور کنید. اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب‌هایی که ما می‌بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده‌اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می‌شوند و او می‌گوید سمبولیسم جالب‌ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه‌هایی نیز مثال آورده است.
 • اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می‌رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می‌شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می‌توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم.

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او. اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه 

تعبیر خواب مردن پادشاه و یا والی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود. 

مطیعی تهرانی:

 اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می‌شوید و برخورد دارید که می‌تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.
 • اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.
 • اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل‌ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.
 • اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.
 • اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.
 • اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.
 • اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.
 • اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.
 • اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.
 • اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.
 • اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود
 • اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.
 • اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می‌جوید بیابد.
 • اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،
 • اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.
 • اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.
 • اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.
 • اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.

مطیعی تهرانی: 

اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می‌کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می‌خورد گرفتار غم و اندوه می‌شود و بین او و خانواده‌اش جدائی می‌افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می‌دهد.

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *