توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب پا

ابراهیم کرمانی گوید:

هر دو پای به تأویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن، است.

 حضرت امام جعفر صادق(ع) می فرماید:

دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.

 1. عیش وعشرت
 2. عمر
 3. سعی وتلاش کردن
 4. طلب مال
 5. قوت ونیرومندی
 6. سفر
 7. زن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 پا: سلامتی و نیکبختی 

تعبیر خواب پای بریده

حضرت دانیال گوید:

 اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.

 محمدبن سیرین گوید:

 اگر بیند پایش نبود و با چوب راه می‌رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود. 

تعبیر خواب پای در بند

ابن سیرین:

 اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تأویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد. 

تعبیر خواب دیدن پای حیوانات

 جابر مغربی گوید: 

اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد. 

تعبیر خواب پای زخمی

لوک اویتنهاو:

 • کوچک: تنگدستی
 • مجروح: غم و غصه

آنلی بیتون: 

اگرخواب ببینید پایتان درد می‌کند، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد. 

تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پای دیگران در خواب، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می‌کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می‌یابید. 

دیدن پای خود در خواب

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید پای خود را می‌شویید، نشانه آن است که اجازه می‌دهید تا دیگران شما را فریب بدهند.
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.

لیلا برایت می‌گوید:

 اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید. اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید. 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت:

 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *