تعبیر خواب پرستو

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند. 

جابر مغربی گوید:

 اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم‌ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پرستو در خواب، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است.

 اچ میلر می‌گوید:

 اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید. شنیدن صدای پرستو در خواب، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است

 محمد بن سیرین گوید:

 اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، همنشین گردد و درمقام او قرار گیرد. 

تعبیر خواب گوشت پرستو

ابراهیم کرمانی:

 اگر بیند که گوشت پرستو می‌خورد، دلیل بر مال اندک است. 

تعبیر خواب پرستو مرده

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است. 

تعبیر خواب کشتن پرستو

ابن سیرین:

 اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدایی جوید دور شود. 

تعبیر خواب آواز پرستو

مطیعی تهرانی:

 صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *