تعبیر خواب پستان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

  1. فرزندان
  2. دختران
  3. خادمان
  4. دوستان
  5. برادران

ابن سیرین:

 درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن، جمله بر دختران کند.

 جابر مغربی گوید:

 پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد. 

تعبیر خواب جاری شدن شیر و خون از پستان

ابن سیرین:

اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بجای شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. 

تعبیر خواب مکیدن پستان زن

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر مردی بیند که پستان مردی می‌مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان می‌خورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود. دید شیر خوردن نوزاد از رویاهایی است که ذهن و تفکر بسیاری از زنان پس از بیداری به خود مشغول کرده‌است. معمولا این‌گونه خواب‌ها همراه با مکیدن شیر از پستان مادر توسط نوزاد دیده می‌شود. با تعبیر خواب مکیدن در مقاله زیر همراه ما باشید.

تعبیر خواب تغییر شکل پستان

ابن سیرین گوید:

 اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد.  

جابر مغربی:

 اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می‌خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می‌شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است. اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد. 

دیدن پستان حیوانات در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *