تعبیر خواب پل صراط

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند. 

محمدبن سیرین گوید:

 اگر بیند که بر پل صراط ایستاده بود، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود.

 ابراهیم کرمانی:

 اگر خود را بر پل صراط بیند، دلیل است بر راه راست 

جابر مغربی گوید: 

اگر دید که از پل صراط بگذشت، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند. 

تعبیر خواب عبور نکردن از پل صراط

ابراهیم کرمانی:

  • اگر بر پل صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.
  • اگر بیند که از پل صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

دیدن پل صراط به خواب بر شش وجه است.

  1. کار راست
  2. سختی کار
  3. ترس و بیم
  4. ستم از قبل پادشاه
  5. گناه
  6. نفاق در دل داشتن

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *