تعبیر خواب پیاز

ابراهیم کرمانی گوید:

 پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.

 حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

  1. مال حرام
  2. غیبت و سخن زشت
  3. پشیمانی در کارها

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست. 

تعبیر خواب پیاز قرمز و رسیده

ابراهیم کرمانی:

 اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

 لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ی نومیدی است.

 آنلی بیتون: 

دیدن پیاز رسیده در خواب، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد. 

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی: 

اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد. 

آنلی بیتون: 

دیدن پیاز پخته در خواب، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است. 

تعبیر خواب خوردن پیاز

لیلا برایت: 

خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

 آنلی بیتون: 

خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است. 

تعبیر خواب پیاز پوست کندن

آنلی بیتون: 

اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *