تعبیر خواب پیر شدن

محمدبن سیرین گوید:

 اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است. 

جابر مغربی:

 اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر به خواب دیدید که پیر شده‌اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.
  • اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود.

تعبیر خواب جوان شدن پیر

جابر مغربی گوید:

 اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود 

مطیعی تهرانی: 

اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود. 

تعبیر خواب صحبت با افراد مسن

مطیعی تهرانی:

 چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید. 

تعبیر خواب پیرزن

مطیعی تهرانی: 

دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

پیر زن: دعوا

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *