تعبیر خواب پیشانی

محمدبن سیرین گوید: 

پیشانی در خواب، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.

  1. جاه و قدر
  2. عز و بزرگی
  3. فرزند ثروتمند
  4. معیشت محمود
  5. دیانت
  6. جود و نیکی واحسان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

در خواب پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 داشتن پیشانی زشت در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت 

تعبیر خواب پیشانی زخمی

ابن سیرین گوید:

 اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است. 

دیدن مو بر پیشانی در خواب نشانه چیست؟

محمد بن سیرین گوید:

 اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ‌های غیر معمول روئیده خانواده‌اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می‌کند که مقروض و بدهکار می‌شود. 

تعبیر خواب دیدن چشم بر پیشانی

جابر مغربی گوید:

 اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است. 

تعبیر خواب پیشانی بلند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی‌شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می‌گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می‌رویم.

 آنلی بیتون: 

داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است. 

دیدن خون بر پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می‌رویم و بزرگ می‌شویم که انگشت نما می‌گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند 

تعبیر خواب جوش روی پیشانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می‌شود.

 آنلی بیتون:

 اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد. 

تعبیر خواب بوسه زدن بر پیشانی

آنلی بیتون: 

بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *