تعبیر خواب چشم

محمدبن سیرین گوید:

 چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

چشم در خواب، بر هفت وجه است.

 1. روشنائی. 
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال

ابن سیرین:

 اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

 لوک اویتنهاو:

 نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته 

ابن سیرین:

 • اگر بیند که چشم وی درد می‌کرد و کسی او را دارو می‌کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق
 • اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

آنلی بیتون:

 اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می‌دهید یا چشمهای شما درد می‌کند، نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست. 

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.

 محمدبن سیرین گوید:

 سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند. 

ابراهیم کرمانی:

 اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است 

لوک اویتنهاو:

 • چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر
 • چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال می‌دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود 

جابر مغربی:

 اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است. 

جابر مغربی گوید:

 • اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی‌توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود
 • اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.

 اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود. 

لوک اویتنهاو می‌گوید: 

چشم به رنگ آبی: عشق سوزان 

آنلی بیتون:

 • دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.
 • دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می‌دهید.

آنلی بیتون:

 • دیدن چشمانی قهوه ای در خواب، علامت فریب و خیانت است.
 • دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.
 • اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.
 • اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می‌کند.
 • اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.

 جابر مغربی:

 • اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین.
 • اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایی خود پندار شود

مطیعی تهرانی:

 داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *