تعبیر خواب چوبدستی

ابن سیرین می‌گوید: 

 • تعبیر خواب عصا، مردی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

:دیدن عصا به خواب بر سه وجه است.

 1. پادشاه
 2. مردی بزرگ
 3. قوت درکارها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنان چه در خواب ببینید عصایی در دست دارید یا به شما کمک می‌شود یا خودتان توانایی انجام کارهایی را در پیش دارید با قدرت کامل می‌یابید.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • عصا و چوبدستی: زجر و عذاب
 • عصای جادویی: شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن عصا در خواب، علامت آن است که با بی دقتی قراردادی را امضاء می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می‌کنید، علامت آن است که تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد.

اچ میلر می‌گوید:

 اگر خواب ببینید كه با عصا راه مى‏روید، نشانه‏ آن است كه ممكن است دچار زیان مالى شوید. 

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که لنگ بود و به عصا می‌رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب ببینید عصایی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید خوب نیست. و اگر عصایی بیابید که قبلاً نداشته‌اید فرصت خوبی به دستتان می‌افتد که غیر منتظره است.

 ابن سیرین: 

اگر ببینی عصای خود را از دست داده‌ای، بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می‌آورد.
 • اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می‌شود متکی می‌گردید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می‌شود. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است. 

اچ میلر:

 دیدن عصاى شكسته در خواب، بیانگر آن است كه سلامتى كامل دارید.

گرد آوری شده توسط سایت توعکس

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *