تعبیر خواب گل بنفشه

محمد بن سیرین گوید:

 بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید.

 جابر مغربی گوید:

 بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

 دیدن گل بنقشه: خوشبختی در عشق 

مطیعی تهرانی: 

بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقاً با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می‌یابد و در عین حال زیبایی‌اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ‌های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد. اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند (اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می‌گیرد. اگر جوان است عاشق می‌شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می‌کند سودی می‌برد. 

تعبیر خواب چیدن بنفشه

ابن سیرین:

 اگر بنفشه را از درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می‌کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد. اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می‌کند و به شوهرش می‌دهد بین آن‌ها جدائی می‌افتد که این جدائی می‌تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه. گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می‌آورد. دیدن بنفشه جوی (بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد. 

تعبیر خواب بو کردن بنفشه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بو کردن بنفشه: با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *