توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب گوسفند (بره)

محمدبن سیرین گوید: 

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید. 

ابراهیم کرمانی گوید: 

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بره به خواب برچهار وجه است.

 1. فرزند
 2. مال حلال
 3. معیشت
 4. غم و اندوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 دیدن بره در خواب بسیار خوب است.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید بره‌ها در چمنزاری سرسبز بازی می‌کنند، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.
 • دیدن بره‌ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • داشتن یک بره: دلداری، تسلی
 • بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن: افکارشعف آور
 • بره را روی دوش بردن: خوشبختی
 • بدنبال آن جستجو کردن: رضایت
 • بره ای در حال جست و خیز: از بچه‌های خود راضی بودن

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن بره مراد حاصل شود
 • دیدن بره مال و هدیه بود

تعبیر خواب کشتن بره

ابن سیرین:

 اگر بیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد. 

ابراهیم کرمانی: 

اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند. 

مطیعی تهرانی:

 • اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره‌های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره‌هایی در میان آنست.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • کشتن بره: رحمت خدا
 • بره‌ها را می‌کشید: به موانع دشوار خواهید رسید.

بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می‌کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می‌یابید.
 • دیدن بره مرده در خواب، نشانه اندوه و پریشانی است.

تعبیر خواب گوشت بره

آنلی بیتون:

 خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانه آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • گوشت بره می‌خورید: اشک
 • روز عید گوشت بره می‌خورید: یک رفاقت طولانی

تعبیر خواب گم شدن بره

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب بره ای گم کنید، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می‌نهند، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 یک بره گمشده را پیدا می‌کنید: در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود. 

تعبیر خواب پوست و پشم بره

آنلی بیتون:

 • دیدن پوست بره در خواب، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید پشم بره ای را می‌چینید، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد. با همه صداقت بی رحم خواهید بود.
 • اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می‌کند و ناگهان در حین انجام این کار در می‌یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می‌کند، نشانه آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بره در چمنزار: آسایش و راحتی خیال
 • بره می‌خرید: غافلگیر خواهید شد.
 • بره می‌فروشید: خوشبختی
 • مالک تعدادی بره هستید: پول وتسلی خاطر
 • یک بره به کسی هدیه می‌کنید: عمرشما طولانی خواهد بود.
 • یک بره حمل می‌کنید: سرنوشت شما به خوشبختی می‌انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.
 • یک گله بره در چراگاه: ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد.
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *