تعبیر دیدن ترمز اتومبیل

به گفته معبران غربی ترمز بیانگر کنترل احساسات ضعیف و سست است البته در جایی دیگر عنوان شده است حرکات و اعمالی مانند رانندگی، سریع رفتن و ترمز گرفتن در هنگام سوار شدن اتومبیل در طبقه امیال جنسی قرار می‌گیرند. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی‌توان دید. چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می‌گیرد نشان خطر نیست بلکه گویای وحشتی است که از آینده داریم. ترمز نماینده قدرت اراده و توان خویشتن داری ما در خواب است. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر خواب دیدیم که ترمز ماشین ما نمی‌گیرد نشان آن است که اراده ما سست می‌شود و در تصمیم گیری‌ها دچار تردید و هراس می‌شویم که البته خوب نیست. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب دیدیم که ترمز ماشین خود را تعمیر می‌کنیم خوب است چون خواب ما می‌گوید که در آینده ای نزدیک به بازسازی شخصیت خود می‌پردازیم. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *